Informacja o szkoleniu

Organizator szkolenia: Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej z siedzibą w Gdańsku /PSAB/ logo Stowaryszenia 

Akredytacja szkolenia: Szkolenie jest akredytowane przez Międzynarodowy Instytut Analizy Bioenergetycznej /International Institute for Bioenergetic Analysis, IIBA/. Ukończenie tego szkolenia jest jednym z podstawowych wymogów uprawniających do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty bioenergetycznego wydawanego przez tę organizację (Certified Bioenergetic Therapist, CBT).

Warto wiedzieć: Analiza bioenergetyczna jest uznawana za jedną z bardziej skutecznych form psychoterapii, a jednocześnie jedną z bardziej wymagających – zarówno dla psychoterapeuty jak i dla pacjenta. W tej formie psychoterapii pracuje się na silnych afektach, a to wymaga bardzo dobrego przygotowania. Wokół pracy z ciałem narosło dużo kontrowersji, które w dużym stopniu wynikają z faktu, że nie zawsze osoby, zajmujące się tą formą pracy, posiadają ku temu właściwe kwalifikacje.

Proces stawania się psychoterapeutą pracującym w analizie bioenergetycznej jest trudny, wymagający, ale jednocześnie otwiera przed tobą ogromne możliwości zawodowego rozwoju. Jest to bowiem cały czas niszowa i bardzo poszukiwana forma psychoterapii.

To co wyróżnia nasze szkolenie, to ogromna dbałość o bezpieczeństwo procesu, szanowanie tempa pacjenta, dbałość o wysokie standardy etyczne i profesjonalne.

Podczas naszego szkolenia będziesz miał okazję uczyć się od najlepszych – międzynarodowych, doświadczonych trenerów, którzy odkryją przed tobą tajniki tej fascynującej formy psychoterapii.

Prowadzący: Zajęcia prowadzą międzynarodowi trenerzy i psychoterapeuci IIBA Heiner Steckel oraz dr Vita Heinrich-Clauer. Oboje trenerzy są terapeutami o ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w pracy z ciałem i wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym w międzynarodowym środowisku.

Heiner SteckelHeiner Steckel przez wiele lat był bliskim współpracownikiem Aleksandra Lowena i jest współzałożycielem Północnoniemieckiego Instytutu Analizy Bioenergetycznej /NIBA/.

Dr Vita Heinrich-Clauer, poza praktyką terapeutyczną zajmuje się publikowaniem artykułów i publikacji naukowych na temat współczesnej analizy bioenergetycznej i jej związków z najnowszymi badaniami psychologicznymi. Dr Vita jest członkiem Board of Trustees International Institute for Bioenergetic Analysis.

Cele i założenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu psychoterapeuty w oparciu o teorię i metodologię Analizy Bioenergetycznej. Aby to przygotowanie było pełne, w zakres jego programu oprócz zagadnień związanych bezpośrednio z samą pracą z ciałem, wchodzą takie zagadnienia, jak m.in. elementy psychologii rozwoju, psychopatologii, teorii psychodynamicznej, zdolności do czytania i odczuwania ciała, rozumienia świadomych i nieświadomych procesów oraz zrozumienia procesu terapeutycznego. 

Ponadto, niezwykle ważną częścią procesu przygotowywania się do roli terapeuty bioenergetycznego jest dojrzewanie uczestnika w przebiegu własnej psychoterapii oraz praktycznej nauki pod kierunkiem doświadczonych trenerów. W związku z tym czteroletni proces szkoleniowy oparty na pracy treningowej daje uczestnikom możliwość skorzystania z pogłębionej pracy własnej i stanowi dla nich podstawę wszechstronnego rozwoju osobistego i zawodowego.  Program szkolenia znajdziesz tutaj.

Po zakończeniu szkolenia i spełnieniu wszystkich wymagań opisanych tutaj uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w nurcie Analizy Bioenergetycznej według programu IIBA i pod superwizją IIBA.

Aby, po ukończeniu szkolenia, móc ubiegać się o certyfikat CBT należy, zgodnie ze standardami IIBA spełnić szereg dodatkowych wymagań, jak, m.in.: odbycie określonej liczby godzin psychoterapii własnej i superwizji w nurcie analizy bioenergetycznej (więcej na ten temat tutaj).

Struktura szkolenia: Szkolenie trwa 4 lata i podzielone jest na dwie fazy:

 • I faza przedkliniczna: rok I i II
 • II faza kliniczna: rok III i IV

W pierwszej fazie uczestnicy poznają podstawowe pojęcia i techniki analizy bioenergetycznej w oparciu o własne doświadczenie. Jest to okres, w którym mają możliwość zetknąć się zarówno z metodą, jak i intensywnie rozpocząć proces własnego pogłębionego rozwoju indywidualnego w oparciu o pracę z ciałem. Druga faza szkolenia poświęcona jest zdobywaniu coraz większej samoświadomości potrzebnej w zawodzie psychoterapeuty przez uczestników oraz nabywaniu wiedzy i umiejętności psychoterapeuty bioenergetycznego.

Podczas całego szkolenia zajęcia są realizowane w max. 20-osobowej grupie warsztatowej, dzięki czemu proces grupowy wykorzystuje pełny potencjał grupy, zapewnia pełną integralność oraz komfortowe warunki pracy. Program obejmuje 16 warsztatów, które odbywają się w cyklu 5-dniowych zjazdów szkoleniowych organizowanych 4 razy w roku - łącznie 640 godzin szkoleniowych (akademickich). Treningi są prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.


Program szkolenia

4- letni program szkolenia obejmuje następujące moduły kształcenia:

I. Dwuletnie szkolenie teoretyczne - faza przedkliniczna (I i II rok szkolenia)

Podstawy Bioenergetyki:

Historia i podstawowe koncepcje Bioenergetyka - źródła w pracach Freuda, Reicha i Lowena. Koncepcje psychoterapii psychodynamicznej, somatycznej i teorii relacji z obiektem, ewolucja procedury psychoterapeutycznej: psychoanaliza Freuda, analiza charakteru, wegetoterapia, orgonomia Reicha, analiza bioenergetyczna, teoria przywiązania, teoria self, i ich powiązanie z bioenergetyką.

Podstawowe problemy Somatyczne zasady: ładowanie/rozładowanie/mieszczenie, oddychanie, poruszanie, ugruntowanie, postawa, seksualność, kontakt i spójność, zaprzeczenie i opór.

Podstawowe narzędzia Czytanie z ciała, ekspresja różnych części ciała, bloki i rozszczepienia, poziom energetyczny, techniki i mobilizacja. Wyobraźnia intuicyjna i metafory ciała.

Anatomia i neuropsychologia Podstawowa wiedza z zakresu anatomii i neurobiologii związana z emocjami (regulacja self).

Psychologia rozwoju człowieka Każda ze sfer rozwojowych (prenatalna, natalna, postnatalna, oralna, separacja/indywiduacja; genitalna, edypalna, adolescencja, dorosłość) jest omawiana w kontekście:

 • zadania normatywne (rozwój prawidłowy)
 • typowe interferencje (deficyty, konflikty i traumy)
 • konsekwencje energetyczne (psychiczne i somatyczne)
 • psychologiczne konsekwencje (zaburzenia)
Charakter:

Struktury charakteru i ich cechy; podstawowe wzorce charakteru: schizoidalna, oralna, borderline, narcystyczna, psychopatyczna, masochistyczna i sztywna są omawiane pod względem rozwojowym, psychologicznym, rozwojem budowy ciała, i energetycznym.

II. Dwuletnia faza kliniczna – (rok III i IV szkolenia)

Setting Analizy Bioenergetycznej

Pierwsza rozmowa: kontrakt terapeutyczny, opłaty, etyka

Sesja: modele, formy pracy, interwencji, integracja ciała i analitycznej pracy, fazy sesji

Proces terapeutyczny

Główne zasady: każda osoba jest wyjątkowa, proces jest nielinearny, struktura charakteru rozwija się z doświadczenia porażki i kompensacji. Równowaga; pomiędzy aspektem intrapersonalnym i interpersonalnym; pomiędzy potrzebami klienta, konfliktami, deficytami i traumami.

Symbole: obrazy, sny

Psychosomatyka: choroby i leczenie

Relacja, formy oporu, zaprzeczenie,

Mechanizmy obronne: adaptacyjne, defensywne, w przeszłości w teraźniejszości, niepowodzenie,

Self: wzorce przywiązania, ekspresja,

Seksualność: eksploracja, kwestie płci, bezpieczny kontekst terapii, praca z seksualnym naładowaniem w terapii,

Przeniesienie, przeciwprzeniesienie - przywiązanie, seksualność, rezonans, empatia, współodczuwanie

Fazy: początek, rozwinięcie, zakończenie, ćwiczenia bioenergetyczne

Tematy: molestowanie seksualne, interwencja kryzysowa, PTSD, psychoza, farmakoterapia, specyficzne patologie, choroby psychosomatyczne.

Zasady etyczne: specyficzne zagadnienia etyczne w Analizie Bioenergetycznej


Informacja dodatkowa: PSAB w porozumieniu z IIBA pracuje nad utworzeniem oferty warsztatów fakultatywnych (nieobowiązkowych, uzupełniających) dla uczestników szkolenia. Warsztaty te mają na celu uzupełniać program szkolenia o moduły, których ukończenie będzie mogło w przyszłości stanowić podstawę do ubiegania się o certyfikat psychoterapeutyczny European Asscociation for Psychotherapy (EAP) przez osoby, które spełniły wymogi na certyfikat CBT.


Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Warunki uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia

Zobowiązania uczestnika szkolenia:

 • Uczestnik szkolenia ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zjazdach 4-letniego szkolenia.
 • Nieobecności na zajęciach muszą zostać skompensowane udziałem w takiej samej liczbie godzin w innych treningach/warsztatach w nurcie analizy bioenergetycznej zaakceptowanych przez trenerów szkoły.
 • Student bierze aktywny udział we wszystkich 16 zjazdach szkoły.
 • Uczestnik spełnia wymagania merytoryczne trenerów prowadzących szkolenie (udział w egzaminach praktycznych i teoretycznych, zaliczanie prac semestralnych, rocznych itp).
 • Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad etyki zawodowej IIBA i Kodeksu Etycznego PSAB (link).
 • Uczestnik terminowo wnosi opłaty za szkolenie.
 • Uczestnik szkolenia posiada przywilej do ubiegania się o członkostwo w PSAB oraz w IIBA.

Rozpoczęcie procesu certyfikacyjnego na CBT zobowiązuje do członkostwa w tych organizacjach przez cały okres szkolenia.