Kodeks Etyki Zawodowej

Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej


Preambuła

Psychoterapeuta Analizie Bioenergetycznej (tzn. psychoterapeutka i psychoterapeuta wykonujący ten zawód, osoby biorące udział w szkoleniu zawodowym oraz pozostające w procesie certyfikacji prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej) wykonuje swój zawód z pełną świadomością spoczywającej na nim odpowiedzialności za dobro uczestników psychoterapii (dalej „Klientów”), kieruje się szacunkiem dla godności i indywidualności każdego Klienta zgodnie z poszanowaniem praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Podstawowych Praw Człowieka ONZ. Relacja z klientem jest oparta na zaufaniu.

Niniejszy Kodeks (dalej „Kodeks”) stanowi podstawowy zbiór zasad etycznych obowiązujących członków Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej. Kodeks etyczny Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej (dalej „PSAB”) jest zbiorem norm i zasad określających właściwe zachowania zawodowe.

Psychoterapeuta jest świadomy nierówności w relacji terapeutycznej i jest uważny na niebezpieczeństwo wykorzystania swojej przewagi oraz zobowiązany jest unikać wykorzystania takiej przewagi podczas lub po zakończeniu terapii lub w innej relacji zawodowej.

Psychoterapeuci Analizie Bioenergetycznej będący członkami Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej (dalej „psychoterapeuci”) zobowiązują się do przestrzegania poniższych zasad etyki zawodowej:

Wstęp

 1. Zasady zawarte w Kodeksie wynikają z ogólnie przyjętych norm etycznych.
 2. Zasady zawarte w Kodeksie służą ochronie klientów przed nieetycznym stosowaniem terapii i zachowaniem psychoterapeutów.
 3. Zasady zawarte w Kodeksie stanowią podstawę skarg na psychoterapeutów zgłaszanych przez Klientów, rozpatrywanych przez Komisję Etyczną PSAB.
 4. Klientem w rozumieniu Kodeksu jest każdy uczestnik terapii indywidualnej, grupowej, małżeńskiej, partnerskiej i rodzinnej, w której stosuje się metodę analizy bioenergetycznej.

§1. Kompetencje i świadomość terapeuty

 1. Psychoterapeuta zobowiązany jest ukończyć co najmniej 4 letnie szkolenie certyfikowane przez International Institute of Bioenergetic Analysis (IIBA) i spełnić warunki uzyskania certyfikatu terapeuty bioenergetycznego (Certified Bioenergetic Therapist - CBT).
 2. Psychoterapeuta podejmuje się jedynie tych czynności zawodowych, do których posiada kwalifikacje potwierdzone odpowiednim szkoleniem i doświadczeniem praktycznym. Psychoterapeuta zna swoje ograniczenia oraz ograniczenia stosowanych technik.
 3. Psychoterapeuta jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w superwizji indywidualnej lub grupowej oraz stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i aktualizacji wiedzy poprzez uczestniczenie w szkoleniach, seminariach naukowych, sympozjach i konferencjach.
 4. Psychoterapeuta współpracuje z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych i innymi szkołami psychoterapii dla dobra Klienta.
 5. Psychoterapeuta przedstawia Klientowi informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy oferowane przez innych profesjonalistów oraz instytucje.
 6. Psychoterapeuta jest świadomy swoich poglądów, przekonań, wartości i ograniczeń. W przypadku zaistnienia konfliktu z poglądami, przekonaniami lub wartościami klienta lub gdy jego osobiste problemy mogłyby wpłynąć na proces terapii, terapeuta poddaje się superwizji lub kieruje Klienta do innego psychoterapeuty lub specjalisty.
 7. Psychoterapeuta nie dyskryminuje Klienta ze względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność, światopogląd, wykształcenie, język czy status społeczno-ekonomiczny.
 8. Psychoterapeuta wchodzi w relacje z innymi psychoterapeutami z szacunkiem, uprzejmością i dobrą wolą.
 9. Psychoterapeuta nie jest obojętny na odstępstwa od zasad etyki zawodowej ze strony innych psychoterapeutów. Stwierdzając nieetyczne zachowanie innego psychoterapeuty w sprawach zawodowych lub dowiadując się o takim zachowaniu, terapeuta stara się przekonać go o niewłaściwości jego czynów, w rozmowie osobistej lub telefonicznej, korzystając gdy trzeba z pomocy innych kolegów. Jeśli taka interwencja jest nieskuteczna, terapeuta zgłasza sprawę do Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej, który określa dalszy sposób jej załatwienia.
 10. Psychoterapeuta zachowuje szczególną ostrożność w wyrażaniu opinii o innych psychoterapeutach i szkołach psychoterapeutycznych. Opinie na temat pracy i działalności innych psychoterapeutów i szkół nie powinny mieć charakteru deprecjonującego i nie mogą służyć do rozgrywek osobistych. Psychoterapeuta powstrzymuje się od wydawania takich ocen w obecności osób postronnych, dbając o nie podważanie zaufania do psychoterapii.
 11. Psychoterapeuta angażuje się w miarę możliwości w prace Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej w celu rzetelnego upowszechniania analizy bioenergetycznej w Polsce i na świecie.

§2. Relacja z Klientem

 1. Psychoterapeuta prowadzi psychoterapię w ramach uzgodnionej z Klientem w kontrakcie relacji psychoterapeutycznej.
 2. Kontrakt obejmuje wyrażenie zgody przez Klienta na psychoterapię, cel psychoterapii, ilość sesji w tygodniu i czas trwania jednej sesji, opłaty, tajemnicę zawodową i inne tematy ważne dla klienta.
 3. Psychoterapeuta powinien odmówić prowadzenia psychoterapii gdy nie jest możliwe uzyskanie konsensusu z Klientem co do treści kontraktu, o którym mowa w ust. 2 lub gdy psychoterapeuta nie widzi możliwości uzyskania pozytywnych rezultatów psychoterapii.
 4. Psychoterapeuta nie podejmuje psychoterapii z Klientem pozostającym w terapii z innym psychoterapeutą, chyba że jest to częścią uzgodnionego z klientem planu psychoterapii.
 5. Ćwiczenie związane z dotykiem i technikami manualnymi może się odbyć każdorazowo tylko za wyraźną zgodą Klienta. Psychoterapeuta zawsze uprzedza o miejscu dotyku.
 6. W związku z tym, że analiza bioenergetyczna obejmuje także obserwację ciała, psychoterapeuta zobowiązany jest wykazać się szacunkiem, wrażliwością i taktem w tym procesie.
 7. Wszelkie interwencje psychoterapeutyczne w trakcie psychoterapii są adekwatne do zgłoszonej gotowości Klienta do pracy z ciałem, jego historii i struktury charakteru.
 8. Przekroczenia przez psychoterapeutę ram relacji psychoterapeutycznej i wejścia w relacje koleżeńskie, przyjacielskie lub partnerskie z Klientem są nieetyczne.
 9. Psychoterapeuta może pozostawać z Klientem wyłącznie w relacji zawodowej.
 10. Wszelkiego rodzaju relacje seksualne z Klientami są niedopuszczalne.
 11. Psychoterapeuta nie przyjmuje na psychoterapię i odmawia udzielenia pomocy osobom, z którymi miał relacje osobiste, rodzinne lub inne, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpływać na proces psychoterapeutyczny.
 12. Psychoterapeuta nie przyjmuje na psychoterapię i odmawia udzielenia pomocy osobom, z którymi jego dotychczasowi Klienci mieli relacje osobiste, rodzinne lub inne, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpływać na proces psychoterapeutyczny.
 13. Psychoterapeuta zawsze powinien respektować godność, podmiotowość i autonomię człowieka i jego prawo do nieskrępowanego rozwoju. Psychoterapeuta uznaje prawo każdego człowieka do kierowania się własnym systemem wartości, dokonywania własnych wyborów i prawo do zachowania intymności.
 14. Wnikanie w intymne, osobiste sprawy Klienta dopuszczalne jest jedynie w takim zakresie, jaki wynika z celów pomocy psychoterapeutycznej.

§3. Tajemnica zawodowa

 1. Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, jakie uzyskał prowadząc psychoterapię lub superwizję.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy przez psychoterapeutę nie jest ograniczony czasowo.
 3. Psychoterapeuta może omawiać przypadki poszczególnych klientów w ramach superwizji jedynie z innymi psychoterapeutami, w uzasadnionych okolicznościach, w niezbędnym zakresie i wyłącznie w celach psychoterapeutycznych, zachowując anonimowość klienta, w szczególności przez nie ujawnianie jego imienia i nazwiska oraz innych danych identyfikujących klienta.
 4. Dokonywanie zapisów na nośnikach przekazu informacji i robienie notatek podczas psychoterapii wymaga uzyskania zgody klienta.
 5. Psychoterapeuta może posługiwać się informacjami objętymi tajemnicą zawodową w wykładach lub publikacjach jedynie za zgodą Klienta i w sposób gwarantujący zachowanie anonimowości Klienta, w szczególności przez nie ujawnianie jego imienia i nazwiska oraz innych danych identyfikujących Klienta.
 6. Psychoterapeuta jest zobowiązany do organizowania psychoterapii w sposób gwarantujący dyskrecję i autonomię Klienta.
 7. Psychoterapeuta może ujawnić informacje objęte tajemnicą zawodową tylko wówczas gdy:
 • 1) zagrożone jest zdrowie lub życie Klienta,
 • 2) wystąpią okoliczności, w których zobowiązują go do tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§4. Zakończenie procesu psychoterapii

 1. Proces psychoterapii kończy się, jeśli został osiągnięty uzgodniony cel psychoterapii lub wyczerpały się możliwości osiągnięcia tego celu lub według oceny Klienta nie odnosi on już korzyści z psychoterapii.
 2. Jeśli psychoterapeuta musi przerwać psychoterapię informuje o tym Klienta i troszczy się o rozwiązanie tej sytuacji, mając na celu dobro Klienta.

§5. Oświadczenia publiczne i reklama

 1. Psychoterapeuta w wystąpieniach publicznych i reklamie posługuje się jedynie informacjami prawdziwymi, zgodnymi z aktualnym stanem wiedzy psychoterapeutycznej, jak i ze standardami etycznymi.
 2. Psychoterapeuta nie posługuje się treściami, które mogą wprowadzać w błąd, są zwodnicze, manipulacyjne i wprowadzają w błąd co do jego wyszkolenia, doświadczenia, kompetencji, stopnia akademickiego, przynależności do organizacji zawodowych, świadczonych usług, podstaw naukowych psychoterapii, wyników badań, opłat itp.

§6. Standardy prawne

 1. Psychoterapeuta zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa.
 2. Psychoterapeuta informuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej o skazaniu go wyrokiem sądu za przestępstwo bądź o pozwie przez Klienta z powództwa cywilnego.

§7. Naruszenie kodeksu etycznego

 1. W przypadku naruszenia niniejszego Kodeksu Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej wszelkie sprawy z tym związane rozpatruje Komisja Etyczna Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej.
 2. Komisja Etyczna Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej pracuje zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd.