Statut

Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej


Preambuła

Powołuje się Stowarzyszenie pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej.

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1. Stowarzyszenie Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§2. Działa na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2261 ze zm.),
b) ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 112 ze zm.),
c) niniejszego Statutu.

§3. Terenem działania Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

§5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej oraz powierzać członkom Stowarzyszenia i innym podmiotom
wykonywanie czynności zleconych dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
a) Ilekroć w statucie jest mowa o psychoterapeucie, należy rozumieć psychoterapeutę Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej.

§7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§8. Nazwa i logo Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

§9. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą terapeutów w Analizie Bioenergetycznej, osoby, które ukończyły szkolenie oraz osoby szkolące się w tym nurcie.

§10. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i popularyzowanie idei i metody terapii w Analizie Bioenergetycznej, jako metody psychoterapeutycznej w Polsce.

§11. Stowarzyszenie Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym charakterze, a w szczególności Międzynarodowego Instytutu Analizy Bioenergetycznej (IIBA) International Institute of Bioenergetic Analysis oraz Europejskiej Federacji Analizy Bioenergetycznej EFBA-P European Federation for Bioenergetic Analysis.

§12. Statut Stowarzyszenia obowiązuje wszystkich członków. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą większością głosów.


Rozdział II - Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji


§13. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i popularyzowanie terapii w Analizie Bioenergetycznej w Polsce, jako metody psychoterapeutycznej, z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu, w rozwoju osobistym i profilaktyce zdrowia.

§14. Swój cel nadrzędny Stowarzyszenie realizuje poprzez działalność oświatową, naukową, w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz kultury fizycznej i sportu, współpracując ze stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, oświatowymi, zdrowotnymi, z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, a także osobami prywatnymi w zakresie stosowania i rozwijania psychoterapii, działalności szkoleniowej, doradczej, terapeutycznej i informacyjnej, profilaktycznej, wychowawczej i superwizyjnej opartych na zasadach psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej.

§15. Cele oświatowe Stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez:
a) Upowszechnianie praktycznego stosowania psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej w pomocy psychologicznej, rozumianej, jako popieranie i stwarzania warunków dla całościowego rozwoju człowieka.
b) Organizację konferencji, warsztatów, kursów, prezentacji i konsultacji mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu Analizy Bioenergetycznej i umiejętności klinicznych psychoterapeutów CBT w Analizie Bioenergetycznej.
c) Prowadzenie 4 lub 5-letniego szkolenia w zakresie Analizy Bioenergetycznej prowadzącego do uzyskania tytułu "Certyfikowany Psychoterapeuta Bioenergetyczny w Analizie Bioenergetycznej" (ang. CBT - Certyfied Bioenergetic Therapist).
d) Certyfikowanie, potwierdzanie i weryfikowanie kompetencji w zakresie psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej we współpracy z IIBA Międzynarodowym Instytutem Analizy Bioenergetycznej
e) Dbałość o przestrzeganie standardów szkoleniowych i programowych psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej oraz ich zgodność z wymaganiami IIBA i EFBA-P w zakresie szkoleń dla na psychoterapeutów CBT w zakresie Analizy Bioenergetycznej.
f) Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej z zakresu psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej.
g) Dbałość o przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej, zgodnie z kodeksem etycznym stowarzyszenia oraz organizacji nadzorującej IIBA, jak również zgodnie ze standardami zalecanymi przez
krajowe i zagraniczne organizacje zajmujące się problemami psychoterapii.

h) Promowanie psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej dla instytucji pożytku publicznego.
i) Podejmowanie działań zmierzających do zagwarantowania wysokiej, jakości psychoterapii, etyki zawodowej i szkoleń w zakresie psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej w Polsce.
j) Wspieranie wymiany i wspólnych działań dotyczących rozwoju zawodowego psychoterapeutów BA w Polsce.
k) Tworzenie forum do wymiany doświadczeń, wspólnych działań i badań naukowych dla psychoterapeutów pracujących w konwencji Analizy Bioenergetycznej, psychoterapeutów szkolących się w tym podejściu, wspieranie ośrodków prowadzących
psychoterapię w Analizie Bioenergetycznej w Polsce.

§ 16. Cele naukowe Stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez:
a) Prowadzenie badań nad przebiegiem i efektami psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej oraz wspieranie badań naukowych dotyczących rozwoju teorii i praktyki psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej.
b) Utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działania za granicą.

§17. Cele z zakresu ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
a) Prowadzenie i upowszechnianie zajęć psychoterapeutycznych w zakresie psychoterapii grupowej i indywidualnej w Analizie Bioenergetycznej, tj. organizację warsztatów psychoterapeutycznych, sesji indywidualnych i psychoterapii grupowych.
b) Promowanie psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej dla instytucji pożytku publicznego.
c) Upowszechnianie psychoterapii w Analizie w pomocy psychologicznej, rozumianej, jako popieranie i stwarzanie warunków dla całościowego rozwoju człowieka.
d) Świadczenie wysokiej, jakości usług w dziedzinie psychoterapii, profilaktyki, wychowania, doradztwa, szkolenia i superwizji opartych na zasadach psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej.
e) Promowanie wysokich standardów etyki zawodowej w zakresie psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej.
f) Ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego realizowana w sposób zgodny z zasadami psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej.
g) Wspieranie rozwoju osobistego uwzględniającego dążenie do zintegrowania ciała, duszy i umysłu.
h) Organizowanie działań mających na celu rozwój własny (psychiczny i duchowy) członków Stowarzyszenia.
i) Współpraca z innymi placówkami i organizacjami terapeutycznymi, psychoterapeutycznymi, wychowawczymi i lekarskimi.
j) Inicjowanie lub konsultowanie programów ochrony zdrowia psychicznego, programów edukacyjnych itp.
k) Współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności oraz organizacjami międzynarodowymi.
l) Prowadzenie ćwiczeń bioenergetycznych oraz ćwiczeń w zakresie uwalniania traumy, stresu i emocji dla osób zainteresowanych poprawą zdrowia psychicznego i fizycznego oraz dla instytucji pożytku publicznego i pomocy społecznej.
ł) Promocja i ochrona zdrowia psychicznego.
m) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
n) Inna działalność w zakresie ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu niezbędna do realizacji celów Stowarzyszenia.

§18. Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele także poprzez:
a) Współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie obejmującym dążenie do uregulowania i upowszechniania standardów wykonywania psychoterapii i szkolenia psychoterapeutów w Analizie Bioenergetycznej w Polsce.
b) Stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków, podnoszenie ich kwalifikacji i etyki zawodowej przy wykorzystaniu na realizację tych celów środków pochodzenia zewnętrznego.
c) Współpraca ze stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, oświatowymi, zdrowotnymi, z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, osobami prywatnymi w zakresie stosowania i rozwijania psychoterapii, działalności
szkoleniowej, doradczej, psychoterapeutycznej i informacyjnej, profilaktycznej, wychowawczej i superwizyjnej opartych na zasadach psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej.

§19. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§20. Zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia obejmuje:
a) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).
b) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
c) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).
d) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).
e) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z).
f) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z).
g) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z).
h) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)


Rozdział III - Członkostwo


§21. Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status członka:
a) zwyczajnego,
b) wspierającego,
c) honorowego.

§22. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§23. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
a) osoba fizyczna, mająca obywatelstwo polskie w trakcie szkolenia w Analizie Bioenergetycznej wg. programu IIBA, osoba, która ukończyła szkolenie w Analizie Bioenergetycznej wg. programu IIBA, lub osoba posiadająca tytuł CBT (Certyfied Bioenergetic Therapist) – Certyfikowany Psychoterapeuta Bioenergetyczny,
b) wykazująca zainteresowanie realizacją celów Stowarzyszenia i spełnieniem innych wymogów określonych statutem i uchwalonymi na jego podstawie regulaminami,
c) złożyła deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia,
d) opłaciła składki

§24. Osoby zakładające Stowarzyszenie stają się członkami zwyczajnymi po rejestracji Stowarzyszenia.

§25. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest złożenie deklaracji oraz uzyskanie pisemnej rekomendacji minimum dwóch członków zwyczajnych. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§26. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie złożonej deklaracji.

§27. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia osoby, która nie spełnia warunków statutowych. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, zainteresowany może odwołać się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§28. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia,
c) zgłaszania swoich postulatów na Walnym Zebraniu Członków,
d) wchodzenia w skład komisji powoływanych przez Zarząd,
e) informacji o aktualnej działalności Stowarzyszenia,
f) pierwszeństwa udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
g) zniżek w opłatach za udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, z wyłączeniem 4- i 5-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii, pod warunkiem terminowego opłacenia składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy.

§29. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
c) wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy,
d) działania dla dobra Stowarzyszenia i nie podejmowania działań sprzecznych z interesami Stowarzyszenia,
e) przestrzegania zasad etyki zawodowej,
f) regularnego i terminowego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§30. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub organizacja deklarująca finansowe i merytoryczne wsparcie dla celów Stowarzyszenia. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie złożonej deklaracji.

§31. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestniczenia w komisjach, posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

§32. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

§33. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla terapii w Analizie Bioenergetycznej.

§34. Członkostwo honorowe przyznaje Zarząd.

§35. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku opłacania składek członkowskich, posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

§36. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

§37. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy.

§38. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków.

§39. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

§40. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.

§41. Śmierci lub utraty osobowości prawnej członka.

§42. Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z przyczyn:

a) prezentowania postawy sprzecznej z celami działania Stowarzyszenia,
b) pogwałcenia zasad etyki zawodowej.
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego:
d) za naruszenie postanowień Statutu, Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia lub uchwał władz Stowarzyszenia,
e) za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
f) za naruszenie godności wykonywania zawodu psychoterapeuty PSAB.

§43. Skreślenia przez Zarząd z listy członków Stowarzyszenia za zaleganie w opłacaniu składek przynajmniej za okres 1 roku.

§44. O posiedzeniu Zarządu w sprawach, o których mowa powyżej, zainteresowany winien być powiadomiony pisemnie na siedem dni wcześniej, w celu umożliwienia mu złożenia wyjaśnień. Uchwały Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia z członkostwa są skuteczne z chwilą ich podjęcia. O podjęciu uchwały w powyższych sprawach Zarząd zawiadamia osobę zainteresowaną.

§45. Od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia z członkostwa przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie lub drogą mailową.

§46. Członkostwo w Stowarzyszeniu może zostać zawieszone na skutek:
a) wniosku samego członka, którego zawieszenie dotyczy,
b) uchwały Zarządu w sytuacjach, o których mowa w §42, jeżeli naruszenie, którego dopuścił się członek, jest mniejszej wagi;
c) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§47. Uchwała w przedmiocie zawieszenia członka powinna zawierać wskazanie okresu, na który zawieszenie jest dokonywane.

§48. Zawieszenie w prawach członka oznacza zawieszenie czynnego i biernego prawa wyborczego, zawieszenie możliwości korzystania z przywilejów wynikających z członkostwa, w tym możliwości uczestnictwa w szkoleniach organizowanych dla członków Stowarzyszenia.

§49. Do uchwały w przedmiocie zawieszenia wydanej na podstawie §46, lit. b stosuje się odpowiednio §44, 45.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia


§50. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Komisja Etyczna,
e) Komisja ds. Szkolenia,
f) Sąd koleżeński.

§51. W ramach Sądu Koleżeńskiego działa:
a) Sąd Koleżeński I instancji,
b) Sąd Koleżeński II instancji Odwoławczy, który działa w ramach Komisji Etycznej.

§52. Kadencja władz:
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
b) Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§53. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują, o ile Statut nie stanowi inaczej, pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu, a łączna liczba członków organu nie może być większa niż wybrana na ostatnim wyborczym Walnym Zebraniu Członków.

§54. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu, oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu, lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

§55. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§56. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
a) Walne Zebranie może odbyć się w formie stacjonarnej, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (zdalnej).
b) Obrady zdalne prowadzone są za pomocą platformy umożliwiającej przeprowadzenie transmisji z obrad w czasie rzeczywistym, zapewniającej dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym.
c) Walne Zebranie Członków zwoływane jest poprzez rozesłanie zawiadomień listem poleconym lub pocztą elektroniczną, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. W powiadomieniu Zarząd podaje do wiadomości członków propozycję porządku obrad, termin i miejsce zebrania.
d) Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.
e) Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, oraz do dwóch członków.
f) Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów na okres trwania Walnego Zebrania.
g) Prezydium wybiera ze swego grona przewodniczącego i do dwóch sekretarzy.
h) Członek władz odwoływanych z funkcji nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania.

§57. W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie zwyczajni z prawem głosu osobiście, albo przez pełnomocnika, będącego członkiem zwyczajnym, przy czym:
a) jeden pełnomocnik nie może zastępować więcej niż 3 członków zwyczajnych,
b) pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie,
c) lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zebrania,
d) pełnomocnictwa stanowią załącznik do protokołu Walnego Zebrania,
e) pozostali członkowie z głosem doradczym.

§58. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§59. Uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, o ile Walne Zebranie Członków zostało prawidłowo zwołane.

§60. Bez odbycia Walnego Zebrania Członków mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zwyczajni wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

§61. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, uchwalanie zmian statutu,
b) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
c) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie budżetu,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§62. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§63. Zarząd składa się z 3-7 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa, skarbnika. Prezesa, wiceprezesa i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§64. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

§65. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy bądź na wniosek, co najmniej dwóch członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§66. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, wykluczanie, skreślanie),
i) uchylanie uchwał Zarządów oddziałów,
j) podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia zasad, warunków i trybu nadawania certyfikatów psychoterapeuty.

§67. Członkowie Zarządu, Komisji Etycznej, Komisji Szkoleniowej, Sądu Koleżeńskiego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia członków zarządu i warunki jego wypłaty określa uchwała Komisji Rewizyjnej.

KOMISJA REWIZYJNA

§68. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§69. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza wybiera Komisja Rewizyjna spośród swoich członków.

§70. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu,
e) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
g) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków zarządu i warunków jego wypłaty.

KOMISJA ETYCZNA

§71. Komisja Etyczna składa się z trzech członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.

§72. Komisja Etyczna orzeka o zgodności postępowania członków z zasadami Kodeksu etyki Zawodowej i celami Stowarzyszenia.

§73. Komisja Etyczna rozstrzyga konflikty między członkami Stowarzyszenia.

§74. Komisja Etyczna może wnioskować do Zarządu o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.

§75. Orzekanie o odpowiedzialności członków Stowarzyszenia w przypadku naruszenia godności wykonywania zawodu psychoterapeuty, naruszenia statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia, obowiązującego Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia, a także w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia, – jako Sąd Koleżeński II instancji Odwoławczy.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§76.
1. Sąd Koleżeński I Instancji składa się z 3 członków stałych i jednego członka zastępczego, wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.

2. Sąd Koleżeński orzeka o odpowiedzialności członków Stowarzyszenia w przypadku naruszenia godności wykonywania zawodu psychoterapeuty, naruszenia statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia, obowiązującego Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia, a także w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński I Instancji rozpoznaje w szczególności:
a) spory między członkami Stowarzyszenia,
b) spory między członkami a władzami Stowarzyszenia, powstałe na tle ich działalności w Stowarzyszeniu,
c) sprawy przeciwko członkom i władzom Stowarzyszenia wniesione przez osoby fizyczne, instytucje, inne stowarzyszenia oraz inne podmioty w związku z naruszeniem statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia oraz Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia czy naruszenia godności wykonywania zawodu psychoterapeuty oraz w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia
4. Sąd Koleżeński II instancji Odwoławczy rozpoznaje:
a) w II instancji (odwoławczej) – odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego I Instancji,
b) wnioski o wznowienie postępowania.
5. Tryb działania Sądu Koleżeńskiego określa odrębny regulamin Sądu Koleżeńskiego.

§77.
1. Sąd Koleżeński, wydając orzeczenie, może:
a) uniewinnić osobę, której wniosek lub skarga dotyczy, albo
b) wydać wiążące zalecenia i skontrolować wykonania wydanych zaleceń, albo
c) wymierzyć jedną z wskazanych w § 77 ust. 2 kar.
2. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 1 do 24 miesięcy. Zawieszenie w prawach członka oznacza zawieszenie czynnego i biernego prawa wyborczego, zawieszenie możliwości korzystania z przywilejów wynikających z członkostwa, w tym możliwości uczestnictwa w szkoleniach organizowanych dla członków Stowarzyszenia,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia,
3. Sąd Koleżeński wymierza karę, biorąc pod uwagę stopień winy, szkodliwość czynu i jego skutki oraz zachowanie osoby, której stawiane są zarzuty, przed popełnieniem czynu i po jego popełnieniu.
4. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień Sąd Koleżeński wymierza kary za poszczególne przewinienia, a następnie wymierza jedną karę łączną za wszystkie czyny.
5. Zatarcie kary prawomocnie orzeczonej przez Sąd Koleżeński następuje po upływie:
a) w przypadku upomnienia – 12 miesięcy,
b) w przypadku nagany – 18 miesięcy,
c) w przypadku zawieszenia w prawach członka – po czasie zawieszenia.
Zatarcie kary oznacza uznanie orzeczenia kary za niebyłe. W przypadku zatarcia skazania Zarząd dokonuje wykreślenia informacji o orzeczeniu kary z dokumentacji Stowarzyszenia.
6. Członek Stowarzyszenia, wobec którego orzeczono karę wykluczenia, może po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia wnosić o ponowny wpis na listę członków.
7. Bieg kary rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się orzeczenia.


KOMISJA ds. SZKOLENIA

§78. Komisja ds. Szkolenia jest stałym organem Stowarzyszenia powoływanym przez Walne Zebranie Członków.
1. Komisja składa się z 3 członków zwyczajnych, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
2. Regulamin Komisji uchwalany jest przez Zarząd.
3. Komisja ds. Szkolenia realizuje cele statutowe Stowarzyszenia, związane ze standardami szkolenia terapeutów w Analizie Bioenergetycznej dba o zgodność tych standardów ze standardami programowymi Instytucji nadzorującej IIBA.
4. Komisja ds. Szkolenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.
5. Uzupełnienie składu Komisji ds. Szkolenia w czasie trwania kadencji następuje przez powołanie przez Zarząd.


POSIEDZENIA WŁADZ I ORGANÓW STOWARZYSZENIA W FORMIE ZDALNEJ
§79.
1. Stowarzyszenie dopuszcza możliwość udziału w posiedzeniu i wykonywanie prawa głosu władz i organów stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli jest to wskazywane w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
2. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władz oraz organów stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym dla jego wszystkich uczestników;
b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której członek władzy lub organu stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku
posiedzenia władz lub organów stowarzyszenia.


Rozdział IVa
Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich organy


§80. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw.
Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Stowarzyszenia wymagany jest wniosek co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Stowarzyszenia określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

§81. Organami Oddziału są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§82. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Zarządu Stowarzyszenia.

1. Uchwały organów oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
2. Oddział reprezentowany jest przez dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie, w ramach otrzymanych upoważnień od Zarządu Stowarzyszenia.


§83. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższym organem oddziału.

§84. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§85. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku.

§86. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. uchwalanie programów działania oddziałów,
2. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków organów oddziału,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów oddziału.

§89. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni oddziału,
b) z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.

§90. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

§91. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Zarządu Stowarzyszenia,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
d) na pisemny wniosek co najmniej 10 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.

§92. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa powyżej.

§93. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w Statucie, uprawnionym organem do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.

§94. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania.

§95. Zarząd Oddziału składa się z co najmniej 3 członków.

§96. Zarząd Oddziału składa się z 3 osób w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika. Prezesa, wiceprezesa i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§97. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby.

§98. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Oddziału, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§99. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów oddziału, w tym w szczególności:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
b) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
d) organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
e) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień,
f) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
g) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§100. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z co najmniej 3 członków.

§101. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. kontrola działalności Zarządu Oddziału,
2. współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia,
3. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,
4. zgłaszanie Zarządowi Stowarzyszenia umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności.

§102. Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej raz do roku.

§103. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Rozdział V - Majątek Stowarzyszenia


§104. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) dochodów z działalności statutowej lub majątku Stowarzyszenia,
e) dochodów z działalności gospodarczej.

§105. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§106. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§107. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§108. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§109. W pozostałych sprawach Stowarzyszenie jest reprezentowane jednoosobowo przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

§110. Zabronione jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do osób fizycznych i prawnych.
2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich oraz wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
3. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. Dla potrzeb niniejszego Statutu przez szczególne zasady należy rozumieć zasady odbiegające od powszechnie stosowanych w stosunkach między osobami trzecimi.

Rozdział VI - Rozwiązanie Stowarzyszenia


§111. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, wyznaczając 1- 3 likwidatorów.

§112. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przekazywany jest na cele zgodne z celami statutowymi, wskazane w uchwale o rozwiązaniu.

§113. W sytuacji, gdyby którekolwiek z postanowień Statutu było, lub stało się nieważne lub bezskuteczne, Statut w pozostałej części pozostaje ważny.