Statut

Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej


Preambuła

Powołuje się Stowarzyszenie pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Terenem działania Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej oraz powierzać członkom Stowarzyszenia i innym podmiotom wykonywanie czynności zleconych dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.
 5. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 6. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 7. Nazwa i logo Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.
 8. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą terapeutów w Analizie Bioenergetycznej, osoby, które ukończyły szkolenie oraz osoby szkolące się w tym nurcie.
 9. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i popularyzowanie idei i metody terapii w Analizie Bioenergetycznej jako metody psychoterapeutycznej w Polsce.
 10. Stowarzyszenie Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym charakterze, a w szczególności Międzynarodowego Instytutu Analizy Bioenergetycznej (IIBA) International Institute of Bioenergetic Analysis oraz Europejskiej Federacji Analizy Bioenergetycznej EFBA-P European Federation for Bioenergetic Analysis.
 11. Statut Stowarzyszenia obowiązuje wszystkich członków. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą większością głosów.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 2

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i popularyzowanie terapii w Analizie Bioenergetycznej w Polsce, jako metody psychoterapeutycznej, z dbałością o to, by działania te służyły ludziom pomocą w życiu, w rozwoju osobistym i profilaktyce zdrowia.

§ 3

Swój cel nadrzędny Stowarzyszenie realizuje poprzez działalność oświatową, naukową, w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz kultury fizycznej i sportu, współpracując ze stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, oświatowymi, zdrowotnymi, z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, a także osobami prywatnymi w zakresie stosowania i rozwijania psychoterapii, działalności szkoleniowej, doradczej, terapeutycznej i informacyjnej, profilaktycznej, wychowawczej i superwizyjnej opartych na zasadach psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej.

 1. Cele oświatowe Stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez:
  1.1 Upowszechnianie praktycznego stosowania psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej w pomocy psychologicznej, rozumianej, jako popieranie i stwarzania warunków dla całościowego rozwoju człowieka.
  1.2 Organizację konferencji, warsztatów, kursów, prezentacji i konsultacji mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu Analizy Bioenergetycznej i umiejętności klinicznych psychoterapeutów CBT w Analizie Bioenergetycznej.
  1.3 Prowadzenie 4 lub 5-letniego szkolenia w zakresie Analizy Bioenergetycznej prowadzącego do uzyskania tytułu "Certyfikowany Psychoterapeuta Bioenergetyczny w Analizie Bioenergetycznej" (ang. CBT - Certyfied Bioenergetic Therapist).
  1.4 Certyfikowanie, potwierdzanie i weryfikowanie kompetencji w zakresie psychoterapii
  w Analizie Bioenergetycznej we współpracy z IIBA Międzynarodowym Instytutem Analizy Bioenergetycznej.
  1.5 Dbałość o przestrzeganie standardów szkoleniowych i programowych psychoterapii
  w Analizie Bioenergetycznej oraz ich zgodność z wymaganiami IIBA i EFBA-P w zakresie szkoleń dla na psychoterapeutów CBT w zakresie Analizy Bioenergetycznej.
  1.6 Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej z zakresu psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej.
  1.7 Dbałość o przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej, zgodnie z kodeksem etycznym stowarzyszenia oraz organizacji nadzorującej IIBA, jak również zgodnie ze standardami zalecanymi przez krajowe i zagraniczne organizacje zajmujące się problemami psychoterapii.
  1.8 Promowanie psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej dla instytucji pożytku publicznego.
  1.9 Podejmowanie działań zmierzających do zagwarantowania wysokiej, jakości psychoterapii, etyki zawodowej i szkoleń w zakresie psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej w Polsce.
  1.10 Wspieranie wymiany i wspólnych działań dotyczących rozwoju zawodowego psychoterapeutów BA w Polsce.
  1.11 Tworzenie forum do wymiany doświadczeń, wspólnych działań i badań naukowych dla psychoterapeutów pracujących w konwencji Analizy Bioenergetycznej, psychoterapeutów szkolących się w tym podejściu, wspieranie ośrodków prowadzących psychoterapię w Analizie Bioenergetycznej w Polsce.
 2. Cele naukowe Stowarzyszenia realizowane są w szczególności poprzez:
  2.1 Prowadzenie badań nad przebiegiem i efektami psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej oraz wspieranie badań naukowych dotyczących rozwoju teorii i praktyki psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej.
  2.2 Utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym profilu działania za granicą.
 3. Cele z zakresu ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
  3.1 Prowadzenie i upowszechnianie zajęć psychoterapeutycznych w zakresie psychoterapii grupowej i indywidualnej w Analizie Bioenergetycznej, tj. organizację warsztatów psychoterapeutycznych, sesji indywidualnych i psychoterapii grupowych.
  3.2 Promowanie psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej dla instytucji pożytku publicznego.
  3.3 Upowszechnianie psychoterapii w Analizie w pomocy psychologicznej, rozumianej, jako popieranie i stwarzanie warunków dla całościowego rozwoju człowieka.
  3.4. Świadczenie wysokiej, jakości usług w dziedzinie psychoterapii, profilaktyki, wychowania, doradztwa, szkolenia i superwizji opartych na zasadach psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej.
  3.5 Promowanie wysokich standardów etyki zawodowej w zakresie psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej.
  3.6 Ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego realizowana w sposób zgodny z zasadami psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej.
  3.7 Wspieranie rozwoju osobistego uwzględniającego dążenie do zintegrowania ciała, duszy i umysłu.
  3.8 Organizowanie działań mających na celu rozwój własny (psychiczny i duchowy) członków Stowarzyszenia.
  3.9 Współpraca z innymi placówkami i organizacjami terapeutycznymi, psychoterapeutycznymi, wychowawczymi i lekarskimi.
  3.10 Inicjowanie lub konsultowanie programów ochrony zdrowia psychicznego, programów edukacyjnych itp.
  3.11 Współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności oraz organizacjami międzynarodowymi.
  3.12 Prowadzenie ćwiczeń bioenergetycznych oraz ćwiczeń w zakresie uwalniania traumy, stresu i emocji dla osób zainteresowanych poprawą zdrowia psychicznego i fizycznego oraz dla instytucji pożytku publicznego i pomocy społecznej.
  3.13 Promocja i ochrona zdrowia psychicznego.
  3.13 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  3.14 Inna działalność w zakresie ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu niezbędna do realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele także poprzez:
  4.1 Współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie obejmującym dążenie do uregulowania i upowszechniania standardów wykonywania psychoterapii i szkolenia psychoterapeutów w Analizie Bioenergetycznej w Polsce.
  4.2 Stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej działalności członków, podnoszenie ich kwalifikacji i etyki zawodowej przy wykorzystaniu na realizację tych celów środków pochodzenia zewnętrznego.
  4.3.Współpraca ze stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, oświatowymi, zdrowotnymi, z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, osobami prywatnymi w zakresie stosowania i rozwijania psychoterapii, działalności szkoleniowej, doradczej, psychoterapeutycznej i informacyjnej, profilaktycznej, wychowawczej i superwizyjnej opartych na zasadach psychoterapii w Analizie Bioenergetycznej.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia obejmuje:
  2.1 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).
  2.2 Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
  2.3 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).
  2.4 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).
  2.5 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
  i humanistycznych (72.20.Z).
  2.6 Wydawanie książek (PKD 58.11.Z).
  2.7 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z).
  2.8 Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)

Rozdział III

Członkostwo

§ 5

 1. Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status członka:
  a. zwyczajnego,
  b. wspierającego,
  c. honorowego,
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 6

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca obywatelstwo polskie w trakcie szkolenia w Analizie Bioenergetycznej wg. programu IIBA, osoba, która ukończyła szkolenie w Analizie Bioenergetycznej wg. programu IIBA, lub osoba posiadająca tytuł CBT (Certyfied Bioenergetic Therapist) – Certyfikowany Psychoterapeuta Bioenergetyczny, wykazująca zainteresowanie realizacją celów Stowarzyszenia i spełnieniem innych wymogów określonych statutem i uchwalonymi na jego podstawie regulaminami.
 2. Osoby zakładające Stowarzyszenie stają się członkami zwyczajnymi po rejestracji Stowarzyszenia.
 3. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest złożenie deklaracji oraz uzyskanie pisemnej rekomendacji minimum dwóch członków zwyczajnych. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 4. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie złożonej deklaracji.
 5. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia osoby, która nie spełnia warunków statutowych. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, zainteresowany może odwołać się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 6. Członek zwyczajny ma prawo do:
  a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  b. uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia,
  c. zgłaszania swoich postulatów na Walnym Zebraniu Członków,
  d. wchodzenia w skład komisji powoływanych przez Zarząd,
  e. informacji o aktualnej działalności Stowarzyszenia,
  f. pierwszeństwa udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  g. zniżek w opłatach za udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, z wyłączeniem 4- i 5-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii, pod warunkiem terminowego opłacenia składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy.
 7. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  a. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  b. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
  c. wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy,
  d. działania dla dobra Stowarzyszenia i nie podejmowania działań sprzecznych z interesami Stowarzyszenia,
  e. przestrzegania zasad etyki zawodowej,
  f. regularnego i terminowego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 7

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub organizacja deklarująca finansowe i merytoryczne wsparcie dla celów Stowarzyszenia. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie złożonej deklaracji.
 2. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestniczenia w komisjach, posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

§ 8

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla terapii w Analizie Bioenergetycznej.
 2. Członkostwo honorowe przyznaje Zarząd.
 3. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku opłacania składek członkowskich, posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 5. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy.
 6. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków.

§ 9

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
 2. Śmierci lub utraty osobowości prawnej członka.
 3. Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z przyczyn:
  1. prezentowania postawy sprzecznej z celami działania Stowarzyszenia,
  2. nieprzestrzegania przepisów Statutu, uchwał władz i regulaminów,
  3. pogwałcenia zasad etyki zawodowej.
 4. Skreślenia przez Zarząd z listy członków Stowarzyszenia za zaleganie w opłacaniu składek przynajmniej za okres 1 roku.
 5. O posiedzeniu Zarządu w sprawach, o których mowa w ust. 3 i 4 , zainteresowany winien być powiadomiony pisemnie na siedem dni wcześniej, w celu umożliwienia mu złożenia wyjaśnień. Uchwały Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia z członkostwa są skuteczne z chwilą ich podjęcia. O podjęciu uchwały w powyższych sprawach Zarząd zawiadamia osobę zainteresowaną.
 6. Od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia z członkostwa przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie lub drogą mailową.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 10

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Komisja Etyczna,
e. Komisja ds. Szkolenia.

Kadencja władz:
a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
b. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują, o ile Statut nie stanowi inaczej, pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu, a łączna liczba członków organu nie może być większa niż wybrana na ostatnim wyborczym Walnym Zebraniu Członków.

§ 11

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest poprzez rozesłanie zawiadomień listem poleconym, pocztą elektroniczną, na co najmniej 28 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. W powiadomieniu Zarząd podaje do wiadomości członków propozycję porządku obrad, termin i miejsce zebrania.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, o ile Walne Zebranie Członków zostało prawidłowo zwołane.
 7. Bez odbycia Walnego Zebrania Członków mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zwyczajni wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
 8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  8.1 określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  8.2 uchwalanie zmian statutu,
  8.3 wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  8.4 udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  8.5 rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  8.6 uchwalanie budżetu,
  8.7 uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8.8 podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego,
  8.9 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  8.10 rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  8.11 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  8.12 podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  8.13 podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 12

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Zarząd składa się z 3-7 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa, skarbnika. Prezesa, wiceprezesa iskarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy bądź na wniosek, co najmniej dwóch członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Do kompetencji Zarządu należą:
5.1 realizacja celów Stowarzyszenia,
5.2 wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
5.3 sporządzanie planów pracy i budżetu,
5.4 sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5.5 podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
5.6 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
5.7 zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5.8 podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, wykluczanie, skreślanie),
5.9 uchylanie uchwał Zarządów oddziałów.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia członków zarządu i warunki jego wypłaty określa uchwała Komisji Rewizyjnej.

§ 13

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza wybiera Komisja Rewizyjna spośród swoich członków
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  3.1 kontrolowanie działalności Zarządu,
  3.2 składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  3.3 prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu,
  3.4 składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  3.5 składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
  3.6 ustalanie wysokości wynagrodzenia członków zarządu i warunków jego wypłaty.

.

§ 14

 1. Komisja Etyczna składa się z trzech członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 2. Komisja Etyczna orzeka o zgodności postępowania członków z zasadami Kodeksu etyki Zawodowej i celami Stowarzyszenia.
 3. Komisja Etyczna rozstrzyga konflikty między członkami Stowarzyszenia.
 4. Komisja Etyczna może wnioskować do Zarządu o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.
 5. Regulamin działania Komisji Etycznej uchwalany jest przez Zarząd.

§ 15

 1. Komisja ds. Szkolenia jest stałym organem Stowarzyszenia powoływanym przez Walne Zebranie Członków.
 2. Komisja składa się z 3 członków zwyczajnych, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 3. Regulamin Komisji uchwalany jest przez Zarząd.
 4. Komisja ds. Szkolenia realizuje cele statutowe Stowarzyszenia, związane ze standardami szkolenia terapeutów w Analizie Bioenergetycznej dba o zgodność tych standardów ze standardami programowymi Instytucji nadzorującej IIBA.
 5. Komisja ds. Szkolenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.
 6. Uzupełnienie składu Komisji ds. Szkolenia w czasie trwania kadencji następuje przez powołanie przez Zarząd.

Rozdział IVa

Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich organy

§ 15a

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw.

Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Stowarzyszenia wymagany jest wniosek co najmniej 10 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Stowarzyszenia określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

§ 15b

Organami Oddziału są:

                 1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
                 2. Zarząd Oddziału,
                 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 15c

                1. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Zarządu Stowarzyszenia.
                2. Uchwały organów oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
                3. Oddział reprezentowany jest przez dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie, w ramach otrzymanych upoważnień od Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15d

  1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższym organem oddziału.
  2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku.
  4. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
   1. uchwalanie programów działania oddziałów,
   2. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków organów oddziału,
   3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów oddziału.
  5. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
   1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni oddziału,
   2. z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.
  6. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
  7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
   1. z własnej inicjatywy, 
   2. na żądanie Zarządu Stowarzyszenia,
   3. na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
   4. na pisemny wniosek co najmniej 10 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.
  8. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 6 lit. b), c) i d).
  9. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w Statucie, uprawnionym organem do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
  10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 15e

 1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania.
 2. Zarząd Oddziału składa się z co najmniej 3 członków.
 3. Zarząd Oddziału składa się z 3 osób w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika. Prezesa, wiceprezesa i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 4. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby.
 5. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Oddziału, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 6. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należą sprawy nie zastrzeżone dla innych organów oddziału, w tym w szczególności:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
  2. uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
  4. organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
  5. zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień,
  6. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
  7. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
  8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§ 15f

   1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z co najmniej 3 członków.
   2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
    1. kontrola działalności Zarządu Oddziału,
    2. współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia,
    3. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,
    4. zgłaszanie Zarządowi Stowarzyszenia umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
    5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności.
   3. Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej raz do roku.
   4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 16

  1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
   1.1 ze składek członkowskich,
   1.2 darowizn, spadków, zapisów,
   1.3 dotacji i ofiarności publicznej,
   1.4 dochodów z działalności statutowej lub majątku Stowarzyszenia,
   1.5 dochodów z działalności gospodarczej.
  2. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
  3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
  5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
   w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. W pozostałych sprawach Stowarzyszenie jest reprezentowane jednoosobowo przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

§ 17

Zabronione jest:

   1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do osób fizycznych i prawnych.
   2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich oraz wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
   3. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. Dla potrzeb niniejszego Statutu przez szczególne zasady należy rozumieć zasady odbiegające od powszechnie stosowanych w stosunkach między osobami trzecimi.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 18

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, wyznaczając 1- 3 likwidatorów.

§ 19

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przekazywany jest na cele zgodne z celami statutowymi, wskazane w uchwale o rozwiązaniu.