Szkoła psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej 

Informacja o szkole psychoterapii

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej z siedzibą w Gdańsku [PSAB].

Akredytacja: Szkoła psychoterapii jest akredytowana przez Międzynarodowy Instytut Analizy Bioenergetycznej (International Institute for Bioenergetic Analysis, IIBA) - międzynarodową organizację założoną w 1956 roku przez dr Alexandra Lowena. Ukończenie tej 4-letniej szkoły otwiera drogę do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty bioenergetycznego wydawanego przez tę organizację (Certified Bioenergetic Therapist, CBT).

Pierwsza edycja 4-letniej szkoły psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej w Polsce została zorganizowana przez Joannę Olchowik w Warszawie w latach 2011-2015.

Członkowie tej pierwszej pionierskiej grupy już w 2012 roku założyli Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej [PSAB] i od tego czasu PSAB stało się organizacją odpowiedzialną za organizację kolejnych edycji tej szkoły w Polsce. Celem statutowym naszego stowarzyszenia jest propagowanie i rozwijanie Analizy Bioenergetycznej, zatem organizacja kolejnych edycji szkoły i umożliwienie w ten sposób kolejnym osobom nabywanie doświadczenia i kompetencji psychoterapeuty bioenergetycznego, stało się naszym priorytetowym zadaniem. PSAB jest organizacją ogólnopolską, więc kolejne edycje szkoły lokalizowane są w różnych miastach.

Dotychczas odbyły się następujące edycje szkoły psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej:

- I edycja szkoły w Analizie Bioenergetycznej - lata 2011-2015, Warszawa - (organizacja: Joanna Olchowik),

- II edycja szkoły w Analizie Bioenergetycznej - Poznań - lata 2014 - 2018,

- III edycja szkoły w Analizie Bioenergetycznej - Sopot - lata 2019 - 2023,

- IV edycja szkoły w Analizie Bioenergetycznej - Warszawa - lata 2020 - w toku,

- V edycja szkoły w Analizie Bioenergetycznej - Poznań - lata 2021 - w toku

- VI edycja szkoły w Analizie Bioenergetycznej - Kraków - lata 2023 - w toku

- VII edycja szkoły w Analizie Bioenergetycznej - Gdańsk - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - start we wrześniu 2024

Warto wiedzieć: Analiza Bioenergetyczna jest uznawana za jedną z bardziej skutecznych form psychoterapii, a jednocześnie jedną z bardziej wymagających – zarówno dla psychoterapeuty jak i dla pacjenta. W tej formie psychoterapii pracuje się na silnych afektach, a to wymaga bardzo dobrego przygotowania. Wokół pracy z ciałem narosło dużo kontrowersji, które w dużym stopniu wynikają z faktu, że nie zawsze osoby, zajmujące się tą formą pracy, posiadają ku temu właściwe kwalifikacje.

Proces stawania się psychoterapeutą pracującym w Analizie Bioenergetycznej jest trudny, wymagający, ale jednocześnie otwiera przed tobą ogromne możliwości zawodowego rozwoju. Jest to bowiem cały czas niszowa i bardzo poszukiwana forma psychoterapii.

To co wyróżnia naszą szkołę, to ogromna dbałość o bezpieczeństwo procesu, szanowanie tempa pacjenta, dbałość o wysokie standardy etyczne i profesjonalne.

W naszej szkole będziesz miał okazję uczyć się od najlepszych – międzynarodowych, doświadczonych trenerów, którzy odkryją przed tobą tajniki tej fascynującej formy psychoterapii.

Cele i założenia: Celem szkoły jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu psychoterapeuty w oparciu o teorię i metodologię Analizy Bioenergetycznej. Aby to przygotowanie było pełne, w zakres jej programu oprócz zagadnień związanych bezpośrednio z samą pracą z ciałem, wchodzą takie zagadnienia, jak m.in. elementy psychologii rozwoju, psychopatologii, teorii psychodynamicznej, zdolności do czytania i odczuwania ciała, rozumienia świadomych i nieświadomych procesów oraz zrozumienia procesu terapeutycznego. 

Ponadto, niezwykle ważną częścią procesu przygotowywania się do roli terapeuty bioenergetycznego jest dojrzewanie uczestnika w przebiegu własnej psychoterapii oraz praktycznej nauki pod kierunkiem doświadczonych trenerów. W związku z tym czteroletni proces szkoleniowy oparty na pracy treningowej daje uczestnikom możliwość skorzystania z pogłębionej pracy własnej i stanowi dla nich podstawę wszechstronnego rozwoju osobistego i zawodowego.  Program szkoły znajdziesz poniżej.

Po zakończeniu szkoły i spełnieniu wszystkich wymagań opisanych tutaj uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkoły psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej według programu IIBA i pod superwizją IIBA.

Aby, po ukończeniu szkoły, móc ubiegać się o certyfikat CBT należy, zgodnie ze standardami IIBA spełnić szereg dodatkowych wymagań, jak, m.in.: odbycie określonej liczby godzin psychoterapii własnej i superwizji w nurcie Analizie Bioenergetycznej (więcej na ten temat tutaj).

Struktura szkoły: edukacja trwa 4 lata i podzielona jest na dwie fazy:

 • I faza przedkliniczna: rok I i II
 • II faza kliniczna: rok III i IV

W pierwszej fazie uczestnicy poznają podstawowe pojęcia i techniki analizy bioenergetycznej w oparciu o własne doświadczenie. Jest to okres, w którym mają możliwość zetknąć się zarówno z metodą, jak i intensywnie rozpocząć proces własnego pogłębionego rozwoju indywidualnego w oparciu o pracę z ciałem. Druga faza poświęcona jest zdobywaniu coraz większej samoświadomości potrzebnej w zawodzie psychoterapeuty przez uczestników oraz nabywaniu wiedzy i umiejętności psychoterapeuty bioenergetycznego.

Podczas całego procesu szkolenia zajęcia są realizowane w max. 20-osobowej grupie warsztatowej, dzięki czemu proces grupowy wykorzystuje pełny potencjał grupy, zapewnia pełną integralność oraz komfortowe warunki pracy. Program obejmuje 16 warsztatów, które odbywają się w cyklu 5-dniowych zjazdów szkoleniowych organizowanych 4 razy w roku - łącznie 640 godzin szkoleniowych (akademickich). Treningi są prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Program szkoły

4- letni program szkoły obejmuje następujące moduły kształcenia:

I. Dwuletnie szkolenie teoretyczne - faza przedkliniczna (I i II rok szkolenia)

Podstawy Bioenergetyki:

Historia i podstawowe koncepcje Bioenergetyka - źródła w pracach Freuda, Reicha i Lowena. Koncepcje psychoterapii psychodynamicznej, somatycznej i teorii relacji z obiektem, ewolucja procedury psychoterapeutycznej: psychoanaliza Freuda, analiza charakteru, wegetoterapia, orgonomia Reicha, analiza bioenergetyczna, teoria przywiązania, teoria self, i ich powiązanie z bioenergetyką.

Podstawowe problemy Somatyczne zasady: ładowanie/rozładowanie/mieszczenie, oddychanie, poruszanie, ugruntowanie, postawa, seksualność, kontakt i spójność, zaprzeczenie i opór.

Podstawowe narzędzia Czytanie z ciała, ekspresja różnych części ciała, bloki i rozszczepienia, poziom energetyczny, techniki i mobilizacja. Wyobraźnia intuicyjna i metafory ciała.

Anatomia i neuropsychologia Podstawowa wiedza z zakresu anatomii i neurobiologii związana z emocjami (regulacja self).

Psychologia rozwoju człowieka Każda ze sfer rozwojowych (prenatalna, natalna, postnatalna, oralna, separacja/indywiduacja; genitalna, edypalna, adolescencja, dorosłość) jest omawiana w kontekście:

 • zadania normatywne (rozwój prawidłowy)
 • typowe interferencje (deficyty, konflikty i traumy)
 • konsekwencje energetyczne (psychiczne i somatyczne)
 • psychologiczne konsekwencje (zaburzenia)
Charakter:

Struktury charakteru i ich cechy; podstawowe wzorce charakteru: schizoidalna, oralna, borderline, narcystyczna, psychopatyczna, masochistyczna i sztywna są omawiane pod względem rozwojowym, psychologicznym, rozwojem budowy ciała, i energetycznym.

II. Dwuletnia faza kliniczna – (rok III i IV szkolenia)

Setting Analizy Bioenergetycznej

Pierwsza rozmowa: kontrakt terapeutyczny, opłaty, etyka

Sesja: modele, formy pracy, interwencji, integracja ciała i analitycznej pracy, fazy sesji

Proces terapeutyczny

Główne zasady: każda osoba jest wyjątkowa, proces jest nielinearny, struktura charakteru rozwija się z doświadczenia porażki i kompensacji. Równowaga; pomiędzy aspektem intrapersonalnym i interpersonalnym; pomiędzy potrzebami klienta, konfliktami, deficytami i traumami.

Symbole: obrazy, sny

Psychosomatyka: choroby i leczenie

Relacja, formy oporu, zaprzeczenie,

Mechanizmy obronne: adaptacyjne, defensywne, w przeszłości w teraźniejszości, niepowodzenie,

Self: wzorce przywiązania, ekspresja,

Seksualność: eksploracja, kwestie płci, bezpieczny kontekst terapii, praca z seksualnym naładowaniem w terapii,

Przeniesienie, przeciwprzeniesienie - przywiązanie, seksualność, rezonans, empatia, współodczuwanie

Fazy: początek, rozwinięcie, zakończenie, ćwiczenia bioenergetyczne

Tematy: molestowanie seksualne, interwencja kryzysowa, PTSD, psychoza, farmakoterapia, specyficzne patologie, choroby psychosomatyczne.

Zasady etyczne: specyficzne zagadnienia etyczne w Analizie Bioenergetycznej


Informacja dodatkowa: PSAB w porozumieniu z IIBA pracuje nad utworzeniem oferty warsztatów fakultatywnych (nieobowiązkowych, uzupełniających) dla uczestników szkolenia. Warsztaty te mają na celu uzupełniać program szkolenia o moduły, których ukończenie będzie mogło w przyszłości stanowić podstawę do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty polskich i europejskich instytucji nadających takie certyfikaty, przez osoby, które spełniły wymogi na certyfikat CBT. 
 
 

Zaświadczenie ukończenia szkoły

Warunki uzyskania zaświadczenia ukończenia szkoły psychoterapii

Zobowiązania uczestnika szkolenia:

 • Uczestnik szkolenia ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zjazdach 4-letniego szkolenia.
 • Nieobecności na zajęciach muszą zostać skompensowane udziałem w takiej samej liczbie godzin w innych treningach/warsztatach w nurcie Analizie Bioenergetycznej zaakceptowanych przez trenerów szkoły.
 • Student bierze aktywny udział we wszystkich 16 zjazdach szkoły.
 • Uczestnik spełnia wymagania merytoryczne trenerów prowadzących szkolenie (udział w egzaminach praktycznych i teoretycznych, zaliczanie prac semestralnych, rocznych itp).
 • Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad etyki zawodowej IIBA i Kodeksu Etycznego PSAB (link).
 • Uczestnik terminowo wnosi opłaty za szkolenie.
 • Uczestnik szkolenia posiada przywilej do ubiegania się o członkostwo w PSAB oraz w IIBA.

Rozpoczęcie procesu certyfikacyjnego na CBT zobowiązuje do członkostwa w tych organizacjach przez cały okres szkolenia.

Wymagania dla uzyskania tytułu CBT (Certified Bioenergetic Therapist):

 
 • Kandydat na CBT musi posiadać zaświadczenie ukończenia szkoły psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej według programu IIBA i pod superwizją IIBA.
 • Od kandydata na CBT wymaga się odbycia terapii bioenergetycznej w ilości minimum 140 godzin u certyfikowanego przez IIBA psychoterapeuty bioenergetycznego, z czego co najmniej 70 godzin powinno być przeprowadzone przez tego samego psychoterapeutę. Maksymalnie 45 godzin może być przeprowadzone w terapii grupowej. Godziny w terapii grupowej obliczamy następująco: liczba godzin terapii grupowej razy 2 podzielona przez liczbę uczestników.
 • Od kandydata na CBT wymaga się odbycia 50 godzin superwizji bioenergetycznej z superwizorem akredytowanym przez IIBA i zatwierdzonym przez trenerów prowadzących Szkolenie, z których 35 godzin musi być superwizją indywidualną, pozostałe 15 godz może być superwizją grupową. Liczbę godzin superwizji grupowej obliczamy mnożąc razy 2 liczbę godzin superwizji grupowej, następnie dzielimy przez liczbę uczestników grupy. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia jest zdanie egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym
 • Uzyskanie rekomendacji superwizora prowadzącego.
 • Od kandydata oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy z zakresu Analizy Bioenergetycznej: bioenergetyczna teoria analityczna wraz ze strukturą charakterów psychoanalityczna teoria wraz z przeniesieniem 
i przeciwprzeniesieniem teoria rozwoju praktyka kliniczna, terapeutyczna relacja z pacjentem historia Bioenergetyki od Freuda, Reicha do Lowena
 • Każdy kandydat musi wykazać wymagany poziom kompetencji w zakresie wiedzy jak i umiejętności zastosowania technik bioenergetycznych włączając zdolność do: przeprowadzenia diagnozy z wykorzystaniem różnych metod czytania ciała zastosowanie technik bioenergetycznych praca z procesem energetycznym integracja fizycznej i analitycznej pracy prawidłowa relacja z pacjentem
 • Ponadto aby uzyskać tytuł CBT uczestnik musi posiadać osobiste cechy konieczne do pracy terapeutycznej włączając: profesjonalne i etyczne zachowanie poszanowanie granic-zrozumienie i świadomość własnej struktury charakteru samoświadomość i zdolność do mieszczenia w sobie oraz wyrażania impulsów i uczuć w prawidłowy sposób empatia, współczucie świadomość kulturowych, płciowych, ekonomicznych i rasowych uwarunkowań żywotność, ugruntowanie zaangażowanie w ciągły proces zdobywania wiedzy, poszerzanie własnych umiejętności i pracy nad własnym rozwojem osobistym.
 • Wymagana jest znajomość i przestrzeganie Kodeksu Etycznego Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej i IIBA

Prowadzący:

Zajęcia prowadzą międzynarodowi trenerzy i psychoterapeuci IIBA Heiner Steckel oraz dr Vita Heinrich-Clauer. 

Oboje trenerzy są terapeutami o ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w pracy z ciałem i wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym w międzynarodowym środowisku.