Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej


 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa strukturę organizacyjną oraz zasady i sposób działania Sądu Koleżeńskiego Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej (PSAB) dalej zwanego Stowarzyszeniem.
 2. W ramach Sądu Koleżeńskiego działa:
  a) Sąd Koleżeński I instancji,
  b) Sąd Koleżeński II instancji Odwoławczy, który działa w ramach Komisji Etycznej. 
 3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest dwuinstancyjne.

 

Cele i zakres działania

§ 2

1. Sąd Koleżeński orzeka o odpowiedzialności członków  Stowarzyszenia w przypadku naruszenia godności wykonywania zawodu Psychoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej naruszenia statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia, obowiązującego Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia, a także w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński I Instancji rozpoznaje w szczególności:
a)   spory między członkami Stowarzyszenia
b)   spory między członkami a władzami Stowarzyszenia, powstałe na tle ich działalności w Stowarzyszenia,
c)   sprawy przeciwko członkom i władzom Stowarzyszenia wniesione przez osoby fizyczne, instytucje, inne stowarzyszenia oraz inne podmioty w związku z naruszeniem statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia oraz Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia czy naruszenia godności wykonywania zawodu Psychoterapeuty  oraz w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński II instancji Odwoławczy rozpoznaje:
a)  w II instancji (odwoławczej) – odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego I Instancji,
b)  wnioski o wznowienie postępowania.
4. Sąd Koleżeński nie rozstrzyga sporów właściwych dla sądów powszechnych i władz administracyjnych.
5. W przypadku prawomocnego skazania członka Stowarzyszenia przez sąd powszechny za popełnione przestępstwo Sąd Koleżeński I Instancji może wszcząć z urzędu postępowanie przeciwko takiemu członkowi i rozważyć, czy możliwa jest jego dalsza przynależność do Stowarzyszenia.

Skład Sądu Koleżeńskiego

§ 3

1.  Członkowie Sądu Koleżeńskiego I Instancji są wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków.
2.  Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w władzach Stowarzyszenia, za wyjątkiem Komisji Etycznej, spośród członków, której wybierani są członkowie Sądu Koleżeńskiego II Instancji.
3. Członkiem Sądu Koleżeńskiego może być wyłącznie osoba posiadająca status członka zwyczajnego.
4.  Kadencja Sądu Koleżeńskiego wynosi 4 lata.

§ 4

 1. Sąd Koleżeński I Instancji składa się z 3 członków stałych i jednego członka zastępczego.
 2. Członek zastępczy może być powołany do składu przez Przewodniczącego tego Sądu w przypadku konieczności wyłączenia z orzekania członka stałego.
 3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji zapadają w składzie 3 członków.

§ 5

 1. Sąd Koleżeński II Instancji składa się z 3 członków stałych i jednego członka zastępczego.
 2. Sąd Koleżeński II instancji jest powoływany spośród członków Komisji Etycznej do orzekania w konkretnej sprawie.
 3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego II instancji Odwoławczego zapadają w składzie 3 członków.

§ 6

 1. Członek zastępczy lub inny członek składu sądu II instancji zostaje powołany do składu Sądu Koleżeńskiego w przypadku:            a)uzasadnionych obaw o bezstronność członka stałego składu 3-osobowego;
  b) z innych powodów wskazanych przez członka stałego. 
 2. Wyłączenie ze składu następuje na pisemny wniosek strony postępowania złożony w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o terminie posiedzenia lub rozprawy, lub z własnej inicjatywy członka stałego.
 3. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
 4. Członek Sądu Koleżeńskiego wyłączony jest z udziału w postępowaniu, jeżeli:
  a) jest stroną postępowania lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;
  b) postępowanie dotyczy sprawy jego małżonka, krewnego lub powinowatego w linii prostej, krewnego bocznego do czwartego stopnia i powinowatego bocznego do drugiego stopnia;
  c) postępowanie dotyczy sprawy osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  d) postępowanie dotyczy sprawy, w której był lub jest jeszcze pełnomocnikiem;
  e) postępowanie dotyczy sprawy, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.

  5. Strona może jedynie raz wnioskować o wyłączenie ze sprawy członka Sądu.
  6. O wyłączeniu członka Sądu Koleżeńskiego ze składu orzekającego decyduje odpowiednio: Sąd Koleżeński I Instancji, jeżeli dotyczy członka   7. W przypadku uznania wniosku o wyłączenie za zasadny Przewodniczący Sądu powołuje członka zastępczego/nowego członka składu drugiej instancji do składu i wyznacza nowy termin posiedzenia, o czym informuje strony.
  8. W przypadku uznania, że wniosek jest niezasadny sąd wyznacza nowy termin posiedzenia.
  9. Członek Sądu Koleżeńskiego II instancji Odwoławczego nie może orzekać w postępowaniu odwoławczym w sprawach, w których orzekał w I instancji.

Zasady działania Sądu Koleżeńskiego

§ 7

 1. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w imieniu Stowarzyszenia.
 2. Podczas wykonywania zadań członków Sądu Koleżeńskiego obowiązują zasady poufności i zachowania tajemnicy zawodowej.
 3. Sąd Koleżeński jest niezawisły w swoim postępowaniu.
 4. Sąd Koleżeński wydaje swoje orzeczenia na podstawie obiektywnej i swobodnej oceny całokształtu materiałów znajdujących się w aktach sprawy oraz dowodów przekazanych przez strony oraz po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności związanych ze sprawą.
 5. Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
  a) domniemania niewinności,
  b) prawa do obrony,
  c) kontradyktoryjności,
  d) obiektywizmu (bezstronności),
  e) prawdy materialnej.

§ 8

 1. Postępowanie Sądu Koleżeńskiego kończy się wydaniem orzeczenia lub umorzeniem postępowania.
 2. Sąd Koleżeński odrzuca wniosek lub skargę, jeżeli dotyczy osoby, która nie jest członkiem Stowarzyszenia.
 3. Sąd Koleżeński nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza, jeżeli:
  a) naruszenia nie popełniono albo popełniono, ale brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;
  b) upłynął termin, o którym mowa w ust. 6 poniżej,
  c) osoba, wobec której złożono wniosek lub skargę, zmarła,
  d) postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności, co do tego samego naruszenia tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się,
  e) szkodliwość społeczna czynu jest znikoma,
  f) jedna ze stron nie ma zdolności do czynności prawnych, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy.
 4. Sąd Koleżeński, wydając orzeczenie, może:
  a) uniewinnić osobę, której wniosek lub skarga dotyczy, albo
  b) wydać wiążące zalecenia i skontrolować wykonania wydanych zaleceń, albo
  c) wymierzyć jedną z wskazanych w § 9 ust. 1 kar.
 5. Z przebiegu rozprawy Sądu Koleżeńskiego sporządzany jest protokół, który prowadzony może być przez jednego z członków składu orzekającego Sądu.
 6. Sąd Koleżeński nie wszczyna postępowania w przedmiocie odpowiedzialności, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.
  Narady składów orzekających są tajne.
 7. Sąd Koleżeński umarza postępowanie w przypadku, gdy uzna, że przedstawione w skardze lub we wniosku zarzuty nie znajdują uzasadnienia w materiale dowodowym.
 8. Sąd Koleżeński odrzuca pisma spóźnione i takie, których braki nie zostały w terminie usunięte pomimo wezwania Sądu.

§ 9

1. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:

a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 1 do 24 miesięcy. Zawieszenie w prawach członka oznacza zawieszenie czynnego i biernego prawa wyborczego, zawieszenie możliwości korzystania z przywilejów wynikających z członkostwa, w tym możliwości uczestnictwa w szkoleniach organizowanych dla członków Stowarzyszenia,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia,


2. Sąd Koleżeński wymierza karę, biorąc pod uwagę stopień winy, szkodliwość czynu i jego skutki oraz zachowanie osoby, której stawiane są zarzuty, przed popełnieniem czynu i po jego popełnieniu.

3. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień Sąd Koleżeński wymierza kary za poszczególne przewinienia, a następnie wymierza jedną karę łączną za wszystkie czyny.
4. Zatarcie kary prawomocnie orzeczonej przez Sąd Koleżeński następuje po upływie:
a) w przypadku upomnienia – 12 miesięcy,
b) w przypadku nagany – 18 miesięcy,
c) w przypadku zawieszenia w prawach członka – po czasie zawieszenia.
Zatarcie kary oznacza uznanie orzeczenia kary za niebyłe. W przypadku zatarcia skazania Zarząd dokonuje wykreślenia informacji o orzeczeniu kary z dokumentacji Stowarzyszenia.
5. Członek Stowarzyszenia, wobec którego orzeczono karę wykluczenia, może po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia wnosić o ponowny wpis na listę członków.
6. Bieg kary rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się orzeczenia.

§ 10

1. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród swojego grona większością głosów Przewodniczącego Sądu, który odpowiada za organizację pracy Sądu.
2. Przewodniczący Sądu podejmuje czynności mające na celu sprawne funkcjonowanie Sądu, a w szczególności:
a)     zaznajamia się z każdą sprawą wpływającą do sądu i wyznacza terminy posiedzeń lub rozpraw;
b)    stwierdza prawomocność orzeczeń i wydaje stosowne zarządzenia dla ich wykonania;
c)     odpowiada na pisma wpływające do sądu oraz sygnuje pisma wychodzące.

§ 11

 1. Sprawy są rozpoznawane według kolejności wpływu.
 2. Przewodniczący Sądu w przypadkach pilnych i innych szczególnie uzasadnionych może zarządzić rozpoznanie wskazanej sprawy lub spraw określonego rodzaju poza kolejnością określoną terminem wpływu sprawy.

§ 12

1. W postępowaniu uczestniczą:
a) skarżący lub wnioskodawca,
b) osoba, której stawiane są zarzuty,
c) pełnomocnicy stron, którymi mogą być tylko członkowie Stowarzyszenia adwokat lub radca prawny.
2. Skarga, wniosek o rozpoznanie sprawy lub odwołanie muszą zawierać:
a) datę i miejsce sporządzenia,
b) oznaczenie stron (imię i nazwisko, adres, adres e-mail), ewentualnie ich pełnomocników,
c) opis stanu faktycznego ze wskazaniem naruszenia przez członka postanowień statutu, uchwał, regulaminów, zasad etyki lub naruszenia godności wykonywania zawodu psychoterapeuty bioenergetycznego lub ze wskazaniem działania na szkodę Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem, i jeżeli to możliwe, przytoczeniem dowodów potwierdzających popełnienie zarzucanych czynów,
d) podpis strony,

3.   Skargę, wniosek lub odwołanie, oraz inne pisma w sprawie, wnosi się drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Sądu. Wiadomość e-mail zawiera wykaz załączników.
4.   Przewodniczący Sądu potwierdza wniesienie pisma drogą elektroniczną w terminie 7 dni od jego otrzymania.

§ 13

 1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim odbywają się w formie pisemnej, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Sąd Koleżeński wydaje rozstrzygnięcia na posiedzeniu niejawnym. W uzasadnionych przypadkach Sąd może wyznaczyć rozprawę jawną.
 3. W przypadku wyznaczenia rozprawy jawnej, Przewodniczący prześle uczestnikom postępowania w drodze elektronicznej zawiadomienie o terminie wyznaczenia rozprawy online, wraz z instrukcją dołączenia do rozprawy.

§ 14

 1. Doręczeń dokonuje się drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 2. Strony i inni uczestnicy postępowania (świadkowie, biegli) składają oświadczenia w formie pisemnej, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 3. Strony mają prawo przedstawiać wszelkie dokumenty, zgłaszać wnioski o przesłuchanie świadków lub o powołanie biegłych.
 4. W razie potrzeby Sąd Koleżeński w toku postępowania dowodowego może powołać biegłego lub zasięgnąć opinii innych władz Stowarzyszenia.
 5. Przed złożeniem zeznań świadek winien być pouczony o obowiązku składania zeznań zgodnie z prawdą.
 6. Małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym związku, rodzice, dzieci, wnukowie i rodzeństwo strony mogą odmówić składania zeznań.
 7. Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, jeżeli mogłaby ona narazić jego lub jego najbliższych na odpowiedzialność karną lub poważnie narazić na szwank jego godność osobistą.
 8. Strony oraz ich pełnomocnicy mają prawo wglądu do akt sprawy. Sąd Koleżeński udostępnia akta sprawy na wniosek strony drogą elektroniczną.
 9. Rezygnacja z członkostwa osoby, której dotyczy postępowanie Sądu Koleżeńskiego, nie skutkuje niemożnością dalszego prowadzenia sprawy.
 10. Sąd może nie dopuścić dowodu, jeżeli uzna, że:
  a) zmierza on do przedłużania postępowania;
  b) fakt, który ma być udowodniony wnioskowanym dowodem, został już udowodniony;
  c) w sposób oczywisty jest nieprzydatny do wykazania okoliczności, na którą został powołany, lub gdy jego przeprowadzenie jest prawnie niedopuszczalne.
 11. Każda ze stron ponosi sama koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu.

§ 15

 1. W przypadku wyznaczenia rozprawy jawnej Przewodniczący Sądu otwiera, prowadzi i zamyka rozprawę, udziela głosu, zadaje pytania, upoważnia do zadawania pytań i ogłasza orzeczenia.
 2. Skład orzekający może poprzestać na odczytaniu zeznań świadków złożonych przed rozprawą w formie pisemnej, jeżeli uzna, że przesłuchanie na rozprawie jest zbędne lub niemożliwe.
 3. Przewodniczący Sądu ustala kolejność przesłuchania świadków.
 4. Świadkowie, którzy jeszcze nie złożyli zeznań, nie mogą być obecni przy przesłuchiwaniu innych świadków.
 5. Stawiennictwo na rozprawie jest dobrowolne, jednocześnie niestawiennictwo strony na rozprawę nie wstrzymuje rozpoznania sprawy oraz wydania orzeczenia.
 6. Po wysłuchaniu końcowych wypowiedzi stron Przewodniczący Sądu zamyka rozprawę i po odbyciu tajnej narady ze składem orzekającym ogłasza sentencję orzeczenia. W sprawie szczególnie zawiłej Sąd może odroczyć ogłoszenie sentencji orzeczenia na rozprawie jawnej w formie online na okres nie dłuższy niż 14 dni.

§ 16

  1. Sentencję orzeczenia podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego Sądu. Uzasadnienie orzeczenia, odpisy ugody i orzeczenia oraz postanowienia podpisuje Przewodniczący Sądu.
  2. Orzeczenie powinno zawierać:
   1) datę rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,
   2) imiona i nazwiska członków składu orzekającego Sądu, imiona i nazwiska stron,
   3) dokładne określenie przedmiotu sprawy,
   4) sentencje orzeczenia,
   5) uzasadnienie,
   6) orzeczenie o kosztach postępowania,
   7) podpisy członków składu orzekającego Sądu.
  3. Sąd Koleżeński zobowiązany jest do wydania uzasadnienia orzeczenia w terminie nie dłuższym niż 30 od dnia przeprowadzenia posiedzenia niejawnego lub rozprawy jawnej i przesłania go stronom drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w terminie 7 dni.
   W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może przedłużyć termin wydania uzasadnienia o dalsze 14 dni, po uprzednim poinformowaniu stron.
  4. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się.
  5. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, którego orzeczenie staje się prawomocne, przesyła jego odpis do Zarządu celem dokonania odpowiednich zapisów w dokumentacji lub wykreślenia z listy członków Stowarzyszenia  w wypadku wymierzenia kary wykluczenia.
  6. Akta spraw zakończonych prawomocnym orzeczeniem przechowuje się przez okres 6 lat od czasu uprawomocnienia orzeczenia, a po tym terminie zostają protokolarnie usunięte. Protokół usunięcia przekazywany jest do Komisji Etycznej. Miejsce przechowywania akt wskazuje i zabezpiecza Zarząd z zachowaniem zasady poufności i zgodnie z przepisami RODO. Dostęp do akt mają Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego I instancji i Sądu Koleżeńskiego II instancji Odwoławczego.


Tryb postępowania w I instancji

§ 17

 1. Sąd Koleżeński I Instancji wszczyna postępowanie na podstawie wniosku członka Stowarzyszenia lub uzasadnionej skargi.
 2. Skargę lub wniosek do Sądu Koleżeńskiego I Instancji wnosi się drogą elektroniczną na adres e-mail Sądu Koleżeńskiego I Instancji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego I Instancji zawiadamia osobę, której stawiane są zarzuty o wszczęciu postępowania, załączając kopię skargi lub wniosku wraz z załącznikami i wyznacza czternastodniowy termin na udzielenie odpowiedzi.
 4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego I Instancji, po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, podejmuje następujące działania:
  a) jeżeli skarga lub wniosek zawiera braki, nie odpowiada wymogom określonym
  w niniejszym Regulaminie, wzywa stronę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania;
  b) jeżeli skarga lub wniosek nie zawierają braków, względnie po ich uzupełnieniu lub po upływie terminu określonego do uzupełnienia, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
  I Instancji ustala skład orzekający Sądu Koleżeńskiego, wyznacza termin posiedzenia niejawnego lub rozprawy jawnej, o którym zawiadamiane są strony i ich pełnomocnicy, jeżeli zostali ustanowieni.
 5. Przewodniczący Sądu zarządza dołączenie niezbędnych dokumentów do akt, wzywa świadków i biegłych do złożenia wyjaśnień na piśmie, a jeżeli wyznaczono rozprawę jawną – do stawienia się na rozprawę. Sąd wzywa strony do przedstawienia innych dowodów wskazanych we wniosku lub skardze czy zgłoszonych przez strony przed rozprawą.
 6. Przewodniczący Sądu przed przystąpieniem do rozpoznania sprawy proponuje stronom zawarcie ugody.
 7. W przypadku niezawarcia ugody kieruje się sprawę na posiedzenie niejawne lub przeprowadza się rozprawę jawną.
 8. Sąd zawiesza postępowanie, gdy sprawie nie można nadać dalszego biegu
  i jednocześnie nie zachodzą przesłanki umorzenia postępowania.
 9. Odpis postanowienia o umorzeniu postępowania i o zawieszeniu postępowania doręcza się wraz z pouczeniem o prawie, terminie i trybie wniesienia odwołania na to postanowienie.
 10. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia skazujące, jeżeli uznaje osobę, której stawiane są zarzuty, za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, i wymierza jedną z kar, o których mowa w § 9 ust. 1.
  Odpisy ugody lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego I instancji – po sporządzeniu uzasadnienia – są doręczane drogą elektroniczną stronom wraz z pouczeniem o przysługującym im prawie do wniesienia odwołania.
 11. Orzeczenie staje się prawomocne, jeżeli strony:
  a) nie wniosły odwołania na zasadach określonych w Regulaminie,
  b) wycofały złożone odwołanie od orzeczenia sądu I instancji lub po upływie terminu wyznaczonego do uzupełnienia braków odwołania braków tych nie usunęły.

Postępowanie odwoławcze

§ 18

 1. Od rozstrzygnięć Sądu Koleżeńskiego I Instancji przysługuje stronom odwołanie do Sądu Koleżeńskiego II instancji Odwoławczego.
 2. Odwołanie wnosi się do Sądu Koleżeńskiego II instancji Odwoławczego za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego I Instancji w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem lub postanowienia.
 3. Odwołanie wnosi się drogą elektroniczną na adres e-mail Sądu Koleżeńskiego I Instancji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. W przypadku wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego I Instancji Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego I Instancji sprawdza, czy został zachowany termin wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, i czy spełnione są warunki formalne pisma. Jeżeli odwołanie zostało wniesione po tym terminie i brak jest uzasadnienia dla przywrócenia uchybionego terminu – odrzuca odwołanie postanowieniem. Postanowienie Przewodniczącego jest ostateczne.
 5. W przypadku stwierdzenia, że odwołanie nie odpowiada wymogom Regulaminu, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego I Instancji wzywa stronę drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.
 6. Jeżeli odwołanie nie zawiera braków, względnie po ich uzupełnieniu lub po upływie terminu zakreślonego do uzupełnienia, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego I Instancji przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego
  II instancji Odwoławczego, który ustala skład Sądu, a w przypadku odwołania od orzeczenia – wyznacza termin posiedzenia niejawnego albo rozprawy jawnej, o którym zawiadamia strony i pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni.
 7. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego II instancji Odwoławczego zawiadamia drugą stronę, załączając kopię odwołania od orzeczenia wraz z załącznikami, i wyznacza czternastodniowy termin na udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Sądu.
 8. Odwołanie może być wycofane najpóźniej przed dniem wyznaczenia posiedzenia niejawnego lub przed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej jawnej. Wycofanie odwołania przez stronę pociąga za sobą uprawomocnienie się orzeczenia I instancji. Wycofanie odwołania następuje drogą elektroniczną.
 9. W postępowaniu odwoławczym stosuje się przepisy o postępowaniu w I instancji,
  z tym że w razie wyznaczenia rozprawy odwoławczej jawnej pierwszy głos przysługuje stronie, która złożyła skargę lub wniosek w I instancji, a następnie osobie, której stawiane były zarzuty.
 10. Wydając orzeczenie, Sąd Koleżeński II instancji Odwoławczy:
  1) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie,
  2) uchyla w całości lub w części i wydaje nowe orzeczenie.
 11. Zaostrzenie kary może nastąpić tylko wtedy, gdy odwołanie od orzeczenia składa wnoszący skargę lub wniosek.

Wznowienie postępowania

§ 19

 1. Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem może nastąpić wtedy, gdy się okaże, że zostało wydane na podstawie fałszywego zeznania świadka, sfałszowanego dokumentu, albo, gdy po wydaniu orzeczenia ujawniono nowe fakty i dowody mogące mieć istotny wpływ na treść wydanego orzeczenia.
 2. Wniosek o wznowienie postępowania mogą składać:
  1) ukarany,
  2) osoba wnosząca skargę lub wniosek,
  3) Zarząd.
 3. Wniosek na niekorzyść ukaranego jest niedopuszczalny w razie jego śmierci.
 4. Wniosek powinien być złożony w ciągu 30 dni od dnia, w którym osoba uprawniona dowiedziała się o przyczynie uzasadniającej wznowienie postępowania.
 5. Wniosek o wznowienie postępowania składa się do Sądu Koleżeńskiego II instancji Odwoławczego drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Wniosek o wznowienie postępowania jest rozpatrywany na posiedzeniu niejawnym Sądu Koleżeńskiego II instancji Odwoławczego.
 7. Uwzględniając wniosek o wznowienie postępowania, Sąd Koleżeński II instancji Odwoławczy wydaje postanowienie, którym, po rozpoznaniu sprawy, uchyla poprzednie orzeczenie albo przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia do Sądu Koleżeńskiego I Instancji.

§ 20

 1. Praca członków Sądu Koleżeńskiego nie ma charakteru społecznego i może przysługiwać za nią wynagrodzenie zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego, którzy w ramach prowadzonego postępowania zmuszeni są do odbycia podróży, są uprawnieni do otrzymania rekompensaty poniesionych wydatków, do wysokości przedstawionych dowodów księgowych. Rekompensaty tej dokonuje Zarząd Towarzyszenia na umotywowany wniosek członka Sądu.
 3. Ze swojej działalności Sądy Koleżeńskie I i II instancji przedstawiają, co roku odpowiednio na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Sądów.

§ 21

Regulamin Sądu Koleżeńskiego wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

Regulamin również obowiązuje dla spraw rozpoczętych przed dniem uchwalenia niniejszego Regulaminu, ale jeszcze niezakończonych.
Strony toczących się, ale niezakończonych postępowań będą pouczone o terminach
i trybie wnoszenia wniosków, skarg i innych pism.
W przypadku spraw rozpoczętych strony mogą zostać wezwane do uzupełnienia braków formalnych już złożonych pism.
Adres mailowy Sąd I instancji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres mailowy Sąd II instancji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Miejscowość, data
Gdańsk, 10.05.2024